logo

Személyes adatok kezelésének alapelvei

1. Bevezető rendelkezések

2. Fogalmak meghatározása

3. A személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága

4. A személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során

5. Az érintettek jogai


1. Bevezető rendelkezések

A Profesia, spol. s r.o. (Kft.) társaság sokéves múltra tekint vissza a munkaerőpiaci szereplők számára történő szolgáltatásnyújtás terén. A Profesia, spol. s r.o. társaság stratégiai érdeke a pénzügyi és gazdasági stabilitás biztosítása, a szolgáltatásnyújtás minőségének emelése, a partnerszervezetekkel való korrekt kapcsolattartás és a társaság jó nevének öregbítése.

A fenti érdekek érvényesítése a vállalatirányítás színvonalának folyamatos fejlesztésétől és a szolgáltatásnyújtás minőségének és hatékonyságának emelésétől függ, mely során a legkorszerűbb információs technológiákkal támogatott folyamatokat alkalmazzuk. Tudatában vagyunk, hogy az információs technológiák használatának elengedhetetlen velejárója a biztonság és a személyes adatok védelmének kérdése.

A Profesia, spol. s r.o. biztonsági szabályzatában meghatároztuk azokat az alapvetően szükséges és gazdaságilag arányos intézkedéseket, melyek az információs rendszerek eszközeinek, a személyeknek, ill. vagyontárgyaknak a védelmét, valamint a biztonsági mechanizmusok üzemi technológiák rendszerébe való beágyazását biztosítják.

A szervezet működőképessége szempontjából fontos eszközök védelmét illetőan a Profesia, spol. s r.o. vezetősége felel a kockázatok megfelelő felméréséért és azok hatékony kezeléséért. Ezen kockázatkezelési tevékenység elsődleges célja, hogy kezelje a biztonsági incidenseket, ill. biztosítsa azok hatásainak enyhítését.

A cég belső biztonságát érintő fontos eszközök védelme érdekében szakértőkkel együttműködve a legkorszerűbb ismereteken alapuló, a szervezet igényeihez igazított biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk. Ezek kialakítása során olyan technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaztunk, melyek az alábbi célokat követik:

-         az irányítási rendszerek elérhetőségének, integritásának és megbízhatóságának biztosítása a legkorszerűbb információs technológiák segítségével,

-         az érzékeny üzleti és személyes adatok elveszés, eltulajdonítás, módosítás és tönkremenetel elleni védelme, valamint a feldolgozott adatok bizalmas jellegének megőrzése,

-         a potenciális problémák és zavarforrások azonosítása és előfordulásuk megelőzése.

Ezért a Profesia, spol. s r.o. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok megfelelő biztonságát azok kezelése és feldolgozása során (az adatvédelmi hatásvizsgálatot - DPIA-dokumentációt - is beleértve), valamint kidolgozott, rendszeresen frissített biztonsági tervvel rendelkezik, amely kijelöli a cégünk információs rendszereit fenyegető veszélyek és kockázatok kiküszöbölését, ill. minimalizálását célzó biztonsági intézkedések terjedelmét és végrehajtásának módját.

A Profesia, spol. s r.o. társaság az érintettek személyes adatainak feldolgozását mindenkor a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvényével és az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendeletével (2016. április 27.) összhangban végzi. A Profesia, spol. s r.o. társaság személyes adatok adatkezelőjeként működik.

A jelen dokumentum kiadója a Profesia, spol. s r.o. társaság; a dokumentum a www.fizetesek.hu weboldalon (a továbbiakban csak „Honlap") keresztül történő szolgáltatásnyújtás során előforduló személyes adatok kezelésének alapelveit rögzíti. A Profesia, spol. s r. o. fenntartja a jogot, hogy módosítsa, ill. kiegészítse a jelen dokumentumot, ugyanakkor a változásokról a változásoknak és a változások hatályba lépési dátumának a Honlapon való közzétételével haladéktalanul értesíti üzleti partnereit. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Profesia, spol. s r. o. Általános Szerződési Feltételei és a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadóak.

A jelen dokumentum összhangban áll az alábbi, hatályban lévő szabályozásokkal:

-         az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. 2016. április 27-i rendelete (a továbbiakban csak „Rendelet"),

-         a Szlovák Törvénytár személyes adatok védelemről szóló 18/2018 sz. törvénye (a továbbiakban csak „Törvény"),

-         a Tt. elektronikus kommunikációról szóló 351/2011 sz. módosított törvénye,

-         a Tt. elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye,

A személyes adatok kezelésének alapelvei folyamatosan elérhetőek a www.fizetesek.hu weboldalon.

2. Fogalmak meghatározása

Személyes adat/személyes adatok - az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban csak „érintett") vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Az érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a nemzeti jog is meghatározhatja;

Az ügyfél olyan természetes vagy jogi személy, aki a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi, ill. igénybe szeretné venni.

Milyen személyes adatokat kérünk Öntől? Miért dolgozzuk fel azokat?

Az Ön megrendelésének megfelelő teljesítéséhez és a színvonalas szolgáltatásnyújtás biztosításához szükségünk van az Érintett e-mail-címére, mivel szolgáltatásnyújtásunk elektronikus kommunikáción alapszik.

3. A Személyes adatok kezelésének alapelvei és biztonsága

A személyes adatok/adatoknak

-         kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"),

-         gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség"),

-         az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság"),

-         pontosnak és ahol szükséges, naprakésznek kell lenniük, és minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság"),

-         tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljából szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság"),

-         kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg"),

Az adatkezelő felel a fenti alapelvekkel való összhang igazolható módon történő biztosításáért („felelősség").

A személyes adatok kezelése csak akkor - és csak az adott mértékben - jogszerű, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

-         az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

-         az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

-         az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

-         az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

-         az adatkezelésre közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához van szükség,

-         az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelő továbbá köteles:

-         a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt meghatározni a személyes adatok kezelésének célját; az adatkezelés céljának világosnak, konkrétnak és jól körülhatároltnak kell lennie, valamint összhangban kell állnia a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, alkotmányos törvényeivel és jogszabályaival, valamint a Szlovák Köztársaság számára kötelező érvényű nemzetközi egyezményekkel,

-         meghatározni a személyes adatok gyűjtésének feltételeit úgy, hogy az ne korlátozza az érintett azon jogát, hogy személyes adatait kizárólag a rögzített, ill. meghatározott célra gyűjtsék be; elfogadhatatlan a személyes adatok a deklarálttól eltérő adatkezelési céllal vagy más tevékenységhez való megszerezése,

-         biztosítani, hogy csak olyan személyes adatok kerüljenek kezelésre, melyek terjedelmük és tartalmuk tekintetében összhangban állnak az adatkezelés céljával és elengedhetetlenül fontosak adatkezelés céljának eléréséhez,

-         biztosítani, hogy a személyes adatok kezelésének és felhasználásának módja mindenkor összhangban álljon az adatkezelés adatgyűjtéskor rögzített céljával; a különböző célokra, külön gyűjtött személyes adatok összevonása elfogadhatatlan,

-         biztosítani, hogy az összegyűjtött személyes adatok kezelése olyan formában történjen, hogy az érintettek azonosíthatóságának időtartama ne legyen hosszabb, mint ahogy az az adatkezelés céljának elérése szempontjából szükséges,

-         megsemmisíteni, ill. névteleníteni azokat a személyes adatokat, melyek adatkezelési célja teljesült; az adatkezelés céljának lejárta után az adott személyes adatok a továbbiakban csak a feltétlenül szükséges mértékben, történettudományi, tudományos, fejlesztési vagy statisztikai célokból kezelhetőek. A személyes adatok előző mondat szerinti feldolgozása során az Adatkezelő köteles az adatokat megjelölni és névteleníteni.

4. A személyes adatok kezelése a Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás során

A Honlap látogatói egy rövid online űrlap kitöltésével egyszerűen elérhető lehetőséget kapnak, hogy összehasonlítsák fizetésüket vagy fizetési elemzést kérjenek a megadott munkaköri besorolás és régió alapján.

A Honlap látogatója az online fizetésösszehasonlítási űrlap kitöltésekor megadhatja e-mail-címét is. Mivel a Rendelet és a Törvény értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az Érintett az e-mail elküldése előtt hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

Az érintett e-mail-címe az adatkezelő által feldolgozott fizetésösszehasonlítás negyedéves gyakorisággal való kézbesítésére szolgál.  A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ellenkező esetben a hozzájárulás az annak megadásától számított 1 év elteltével megszűnik, és az e-mail-cím mint személyes adat törlődik. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérését küldje el az [email protected] e-mail-címre vagy postán társaságunk székhelyének címére: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava 811 09, Szlovák Köztársaság.

Milyen személyes adatokat kérünk Öntől? Miért dolgozzuk fel azokat?

Az Ön megrendelésének megfelelő teljesítéséhez és a színvonalas szolgáltatásnyújtás biztosításához szükségünk van az Érintett e-mail-címére, mivel szolgáltatásnyújtásunk elektronikus kommunikáción alapszik.

A felhasználó az 1 éves időszakot meghaladó időtartamra is hozzájárulását adhatja személyes adatai használatához. Ezek az adatok gyakorlatilag csak az adott e-mail-címet rendelkezésre bocsátó egyén fizetésének alakulásával kapcsolatos statisztikai elemzések céljaira lesznek felhasználva, ezeket az információkat az adott felhasználón kívül más személyek számára nem adjuk át. Ebben az esetben Ön a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását kifejezetten nem korlátozott időtartamra adja. Továbbra is érvényes, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mégpedig az Ön számára küldött, fizetésére vonatkozó információkat tartalmazó e-mail segítségével.

Cookie-k

A cookie-k kis fájlok, melyek a honlap felkeresésére használt eszközre (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) települnek. Az Adatkezelő a cookie-k segítségével a honlap működésének hatékonyságát követi figyelemmel. A cookie-k általában véve nem gyűjtenek egyes személyek azonosítására szolgáló információkat, ehelyett a konkrét berendezés böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak. Az utóbbiak a böngésző bezárása után is a felhasználó berendezésén maradnak a cookie-ban meghatározott időtartamig. Ezek az állandó cookie-k minden esetben ellenőrzésre kerülhetnek, amikor a felhasználó a honlapra látogat. A honlap segítségével gyűjtött információk köre az következőkre terjed ki: a böngésző típusa, internetes cím, amelyről a böngésző a honlapra lépett, a berendezésen futó operációs rendszer, a berendezés IP-címe. A relevánsabb reklámok megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat harmadik felek - pl. a Google Adsense - reklámrendszerei helyezik el. Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. A számítógépen a cookie-k letilthatóak, bár ilyenkor előfordulhat, hogy a honlap egyes funkciói nem lesznek használhatóak.

5. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy a Rendelet 13. és 14. cikkében feltüntetett információkat, valamint a Rendelet 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatásokat az érintett rendelkezésére bocsássa, mégpedig tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva, főleg abban az esetben, ha az információt kifejezetten gyermekeknek szánták. Az információk rendelkezésre bocsátása írásban történik vagy más eszközökkel, beleértve - szükség esetén - az elektronikus eszközöket is. Az érintett ilyen irányú kérése esetén az információk szóban is átadhatóak, amennyiben az érintett személyazonosságát más módon igazolta.

Az érintettnek jogában áll igazolás kérni az adatkezelőtől arra vonatkozólag, hogy az kezeli-e az érintett személyes adatait, és amennyiben igen, jogában áll hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, valamit kikérni az alábbi információkat:

-         az adatkezelés célja;

-         az adott személyes adatok kategóriái;

-         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-         ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-         az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az ilyen személyes adatok kezelése elleni tiltakozásának joga;

-          a felügyelő hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

-         automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az érintett kérheti a Profesia, spol. s r.o. társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok törlését. A személyes adatok kezelésére vonatkozó, Profesia, spol. s r.o. társaságnak adott minden hozzájárulás visszavonható. Az erre vonatkozó kérését az [email protected] e-mail-címre küldje.         

A felügyeleti hatósági feladatokat a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) látja el. Az érintett panaszt nyújthat be egy felügyeleti hatósághoz.

Kérdés esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok kezeléséért felelős munkatársunkkal: Mgr. Csaba Zachar, a Profesia, spol. s.r.o. jogi osztálya, e-mail: [email protected]         

Bratislava, 2018.05.17.               Mgr. Ivana Molnárová, a Profesia, spol. s r.o. ügyvezetőjeMilyenek a fizetések

Ingyenes személyre szabott fizetési összehasonlítás.

Hasonlítsa össze bérét