logo

Adatkezelési Tájékoztató


A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a DreamJo.bs Zrt. (székhelye: 2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.; cégjegyzékszáma a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által vezetve: 13-10-041670; adószáma: 25836099-2-13; képviseli: Balogh-Mázi Mária vezérigazgató önállóan; e-mail címe: [email protected]; a továbbiakban: „DreamJo.bs") által a www.fizetesek.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap") nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás") és a Honlap használata, továbbá a Honlapon történő kapcsolatfelvétel, regisztráció, megrendelés és annak teljesítése során a DreamJo.bs mint adatkezelő által folytatott, a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek részletezését és az azokkal kapcsolatos tájékoztatásokat.

A DreamJo.bs interneten elérhető fizetés- és bérösszehasonlítási, -elemzési szolgáltatást biztosít ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél"; Ügyfél és DreamJo.bs a továbbiakban: „Felek") részére.

A DreamJo.bs bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.  

1.  Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

megnevezés:    DreamJo.bs Zrt.;

székhely:          2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.;

cégjegyzékszám vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 13-10-041670;

képviselő:        Balogh-Mázi Mária vezérigazgató;

elérhetőség:      [email protected] vagy [email protected]

2. Az adatkezelés elvei

A DreamJo.bs a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek és az irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Ügyféllel mint érintettel együttműködve jár el az adatkezelés során. A DreamJo.bs csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfél által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása

A személyes adatok megadása és átadása önkéntes, azokra a megrendelések teljesítése, és a Szolgáltatások igénybevétele érdekében van szükség. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Ügyfél a Szolgáltatásokat nem, vagy nem teljeskörűen tudja igénybe venni.

A Honlap különféle funkcióinak használata során kerülhet sor az Ügyfél által a személyes adatai megadására. A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

- a megrendeléshez, és annak teljesítéséhez a természetes személy Ügyfél személyes adatainak megadása szükséges: név, emailcím;

- regisztrációhoz és megrendeléshez, és annak teljesítéséhez az Ügyfél személyes adatainak megadása szükséges nem természetes személy Ügyfél esetén: bejelentkezési név, emailcím és egy jelszó, telefon, e-mail, fax, kapcsolattartó neve és emailcíme;

- az Ügyfélnek szükséges megadnia számlázási adatait a számla DreamJo.bs általi kiállításához: név, számlázási cím, cégnév, székhely és levelezési cím, adószám vagy közösségi adószám;

- Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a DreamJo.bs-hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein: név, emailcím, telefonszám;

- Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a DreamJo.bs-hoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről, a hírlevélre történő feliratkozás az Ügyfél kifejezett hozzájárulásának minősül a reklámozás, hírlevélküldés és nyereményjáték témájú megkeresésekhez: név, emailcím;

- kintlévőségek kezelése: név, cím; nem természetes személy Ügyfél esetében cégnév, székhely, adószám;

- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

A Honlapon megtalálható online fizetésösszehasonlítási űrlap kitöltésével megadott nem személyes adatok az Ügyfél fizetésének és az iparágban elérhető fizetések alakulásával kapcsolatos statisztikai elemzések céljaira lesznek felhasználva. A Honlap látogatója az online fizetésösszehasonlítási űrlap kitöltésekor megadja e-mail-címét is.

Az Ügyfél e-mail-címe a DreamJo.bs által feldolgozott fizetésösszehasonlítás negyedéves gyakorisággal való kézbesítésére szolgál. A hozzájárulás az annak megadásától számított 1 év elteltével megszűnik, és az e-mail-cím mint személyes adat törlődik. Az Ügyfél az 1 éves időszakot meghaladó időtartamra is hozzájárulását adhatja személyes adatai használatához. Ebben az esetben az Ügyfél a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását kifejezetten nem korlátozott időtartamra adja. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását az Ügyfél bármikor visszavonhatja a részére küldött, fizetésére vonatkozó információkat tartalmazó e-mailben elhelyezett információ és az abban foglalt link szerint, vagy a [email protected]  e-mail-címre küldött kérelemben.

A Kapcsolat és a Hírlevél menüpontok használatakor az adatkezelés célja az Ügyfél tájékoztatása és a vele való kapcsolattartás (többek között reklám célú megkeresés, hírlevél küldése, értesítés aktuális programokról és kedvezményekről) megvalósítása. A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az Ügyfél hozzájárulásának megadása az adatkezeléshez, vagyis az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR") 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

A regisztráció és a Szolgáltatás megrendelése során a személyes adatok megadására a Felek között a Szolgáltatás nyújtására létrejött Szerződés teljesítése érdekében van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Szerződés nem teljesülhet, ezért azok megadása kötelező. Ebben az esetben a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Az Ügyfélnek a DreamJo.bs felé fennálló kintlévősége behajtása érdekében a DreamJo.bs az Ügyfél követeléskezeléshez szükséges adatait átadhatja olyan Magyarországon bejegyzett cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik kintlévőségek kezelésével. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, vagyis a DreamJo.bs jogos érdekének érvényesítése.

4. A kezelt adatok köre

4.1. A DreamJo.bs kizárólag az Ügyfél által megadott adatokat, valamint a DreamJo.bs és az Ügyfél közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli.

4.2. A DreamJo.bs kezeli az Ügyfél teljes nevét, emailcímét, számlázási és fizetési adatait, amik a következők: név, cím, cég esetében cégnév, székhely, adószám. Az Ügyfél bankkártya adatai a SimplePay fizetési rendszerében maradnak, azok nem jutnak el a DreamJo.bs-hoz.

5. Az adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat a DreamJo.bs a szerződések általános elévülési idejének lejártáig (5 évig), és a jogszabályokban meghatározott kötelező időtartamig jogosult kezelni, megőrizni. A számviteli bizonylatot és számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a DreamJo.bs 8 évig köteles megőrizni. Követelés behajtása esetén az adatkezelés a követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart.

A kapcsolattartás, reklámozás, hírlevélküldés és nyereményjátékban való részvétel céljából megadott személyes adatokat a DreamJo.bs az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél kérelmezheti a DreamJo.bs-tól annak fent megadott elérhetőségén a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A DreamJo.bs indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a DreamJo.bs a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri. Ha a DreamJo.bs nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól.

Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

7. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A DreamJo.bs az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

- marketing célok: 

Hírlevélküldés: Mailchimp

Kezelt adatok: név, email cím

Székhely: The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

- fizetés lebonyolítása: 

Számlázás: szamlazz.hu

Kezelt adatok: név, számlázási cím, cég esetében cégnév, székhely, adószám

Székhely: KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.

A DreamJo.bs az Ügyfél hozzájárulásával az alábbi adatkezelőket veszi igénybe (adattovábbítás):

- fizetés lebonyolítása:

Kártyás fizetés: SimplePay

Kezelt adatok: név, bankkártya szám

Székhely:  OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.;

- technikai támogatás:

A Szolgáltatásra vonatkozó technikai panaszok kezelése és kivizsgálása: Profesia, spol. s r.o.; Székhely: Pribinova 19, Bratislava, 811 09, Szlovákia; nyilvántartási száma: 35 800 861; elérhetőség: [email protected] (a továbbiakban: „Profesia");

Kezelt adatok: név, emailcím;

- a Szolgáltatás technikai nyújtása, a bérelemzések elvégzése, adatok és jogosultságok, továbbá adatbázis kezelése: Profesia;

Kezel adatok: név, emailcím, cégnév, számlázási adatok; az Ügyfél által megadott nem személyes adatok statisztikai célból felhasználhatók.

Ezen felül a DreamJo.bs nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A DreamJo.bs automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

8. Cookiek használata

A Honlap cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az Ügyfélnek. A sütik apró fájlok, amelyeket a Honlap helyez el az Ügyfél számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütik letilthatók és módosíthatók a böngésző beállításaiban. Amennyiben a süti nem kerül letiltásra, vagy ha a "Rendben" feliratú gombra kattint az Ügyfél, a sütik használata elfogadásra kerül.

A sütik alapvetően két fajta érvényességi idővel rendelkezhetnek. Az egyik típusú süti csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig, azaz a munkamenet végéig él. Célja kizárólag az adatvesztés megakadályozása. Ilyen típusú süti működik például különböző űrlapoknál, amelyek elküldésénél a cookie törlődik. A másik típusú süti „állandó" jellegű, vagyis a munkamenet idején túl is tárolódik az Ügyfél számítógépén, hogy az abban lévő információkat az on-line szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja hívni. Az adatok sütiben történő megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, de bármikor törölhető az Ügyfél által.

A következő típusú sütiket használja a Honlap: látogató által rögzített adatokat tároló süti, munkamenet hitelesítési süti és fizetést támogató süti. Ezek az Ügyfél által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek. A Honlap ezen kívül további sütiket is használ: követő sütik (az Ügyfél vásárlási szokását és ideiglenes beállításait rögzítik), biztonsági sütik (a Honlap biztonságát szolgálják és védenek a visszaélésektől), statisztikai sütik (ezek a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat a DreamJo.bs-nak) és hirdetési szolgáltatók követő sütijei (melyek a hirdetések testreszabását szolgálják). Ezen sütik használatára kizárólag az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. Ezen sütik élettartama legfeljebb 2 év.

A Honlap használata során az Ügyfélről, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

• az Ügyfél által használt IP cím;

• a böngésző típusa;

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);

• látogatás időpontja;

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

Az Ügyfél beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse az Ügyfelet, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók" vagy „Beállítások" menüpontjában találhatók. A sütik beállítása, törlése a leggyakrabban használt böngészőkben:

Chrome böngészőben

Firefox böngészőben

Internet Explorer böngészőben

Safari böngészőben.

A sütik törlése vagy teljes blokkolása a Honlap működési zavarát okozhatja.

9. Biztonsági intézkedések

A DreamJo.bs gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2020. szeptember 10. 


DreamJo.bs Zrt.

Mennyit keresnek mások?

Ingyenes személyre szabott fizetési összehasonlítás.

Hasonlítsa össze bérét