logo

A Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o. társaság Adatvédelmi szabályzata

1. Bevezető rendelkezések

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság köszöni, hogy meglátogatta a weboldalunkat. Nagyon fontosnak tartjuk a személyes adatai védelmét, ezért tájékoztatni szeretnénk Önt az internetes oldalunk látogatása és a szolgáltatásaink igénybevétele során végzett adatkezelés feltételeiről.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  közzéteszi a jelen dokumentumot, amely a személyes adatok kezelésének alapelveit rögzíti a www.profesia.sk, www.profesia.cz, www.edujobs.sk, www.tulu.cz, www.tulu.sk, www.fizetesek.hu z internetes oldalak (a továbbiakban: Internetes oldal) meglátogatása és az azokon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési alapelveket (a továbbiakban: Alapelvek). Jelen Alapelvek mindenkor elérhetők az Internetes oldalon, ahol bármikor megtekintheti vagy akár el is mentheti őket a készülékére.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság az érintettek személyes adatait kizárólag az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: rendelet) alapján kezeli.

A jogszabályok esetleges változása vagy a belső folyamataink változása a jelen adatkezelési szabályzat módosítását teheti szükségessé, ezért az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság fenntartja magának a jogot a jelen Alapelvek módosítására és kiegészítésére.

2. Adatkezelő

Adatkezelőként az alábbi közös adatkezelők járnak el:

Profesia, spol. s r.oszékhely: 811 09 Pozsony, Pribinova 19, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 35800861;

LMC s.r.o., székhely: 180 00 Prága 8, Menclova 2538/2, Libeň, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 264 41 381;

LMC Poland Sp. z o.o.  PL Sp. z o.o., cím: 00-032 Warszawa, BL Astoria, Przeskok 2, Lengyelország, Numer KRS 0000988078, REGON: 522873400.

(a továbbiakban: „Adatkezelő")

3. Adatkezelési alapelvek, a Személyes adatok védelme

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) és más hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végzi az adatkezelést.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek:

„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság" - személyes adatai kezelését minden esetben jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végezzük;

„Célhoz kötöttség" - személyes adatai gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

„Pontosság" - kizárólag pontos és szükség esetén naprakész személyes adatokat kezelünk;

„Adattakarékosság" - kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából szükséges konkrét személyes adatokat kezelünk;

„Korlátozott tárolhatóság" - személyes adatait olyan formában tároljuk, amely az Ön személyének azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

„Integritás és bizalmas jelleg" - személyes adatait olyan módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítva legyen a megfelelő védelmük, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

4. Az Internetes oldal látogatása során végzett adatkezelés

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személyek személyes adatait kizárólag a működőképes Internetes oldal, annak tartalma és szolgáltatásai működtetéséhez szükséges mértékben kezeljük. Ez azt jelenti, hogy csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít, és ideiglenesen naplófájlba menti őket. A következő adatokról van szó: a lekérdező számítógép IP-címe, a hozzáférés dátuma és ideje, a letöltött fájl neve és URL-je, az a weboldal, ahonnan a hozzáférés történik, a használt böngésző és esetleg a számítógép operációs rendszere, az internet-hozzáférést biztosító szolgáltató neve.

Az adatkezelés célja az Internetes oldal általános adminisztrációja, az Internetes oldalhoz történő zavartalan hozzáférés és az Internetes oldal kényelmes használatának biztosítása.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja, mivel a fenti adatok kezelése az Internetes oldal működtetéséhez szükséges. A fenti személyes adatok ezen adatkezelési célból történő szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem látogathat az Internetes oldalunkra. Az érintettnek joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen.

Az adattárolás időtartama

A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig történik. Az érintett személyes adatait az adatkezelés céljának elérését követően töröljük.

5. A www.profesia.sk és a www.profesia.cz Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

Az Ön személyes adatain az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  által végzett kezeléssel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adatkezelés konkrét folyamatairól és céljairól, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjairól és az adatok tárolásának időtartamáról.

5.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személy saját döntése alapján felveheti a kapcsolatot az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társasággal a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához elengedhetetlenül szükséges a következő adatok megadása: név, vezetéknév, e-mail-cím, az üzenet szövege. Az adatkezelés célja a kölcsönös kapcsolattartás biztosítása és a javaslatok, ill. panaszok kezelése.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés a kérelme kezeléséhez szükséges, ezért erre a célra a kifejezett hozzájárulását kérjük. A személyes adatok ezen célból történő megadása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem tudjuk megfelelően kezelni az Ön kérelmét vagy javaslatát. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az adattárolás időtartama

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, egyébként az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az adatok megszerzésétől számított 3 évig kezeli az Ön személyes adatait. Ezen időszak letelte után töröljük a személyes adatait.

5.2. Az önéletrajz-adatbázisban szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon kitöltött online űrlap vagy az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság címére kézbesített nyomtatvány segítségével önéletrajz létrehozását, valamint annak hozzáférhetővé tételét/továbbítását foglalják magukban az Internetes oldalon létrehozott önéletrajz-adatbázis révén az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság Üzleti partnerei részére.

Az önéletrajz-adatbázis az előzőekben említett társaságok közös adatbázisa, azt közösen készítik, az abban szereplő személyes adatokat közös adatkezelőként kezelik. A közös adatkezelők határozatlan időre szóló írásbeli megállapodásban határozták meg a kölcsönös együttműködésüket, amely a közös adatkezelők közötti adatkezelés feltételeit is rögzíti.

A közös adatkezelők az alábbiakban állapodnak meg:


 • a közös adatkezelők mindegyike kapcsolattartót jelöl ki az érintettek számára és azt közzéteszi az internetes webhelyén,
 • az érintett mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait,
 • az Általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében meghatározott információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat mindegyik adatkezelő ellátja,
 • az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket és feladatokat az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  látja el.


A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése a megfelelő álláshely megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  - az érintett hozzájárulása alapján és az előző mondatban leírt célból - hozzáférhetővé teheti/átadhatja az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat az üzleti partnereinek.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az álláskeresés elősegítése érdekében SMS vagy e-mail üzenetben értesítheti az érintettet arról, hogy üzleti partnere érdeklődést mutatott az érintett önéletrajza iránt. Az érintettnek joga van tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen.

Az önéletrajz-adatbázisban szereplő önéletrajzok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, annak a munkaterületnek és munkakörnek a meghatározását, amely iránt az álláskereső érdeklődik, annak a helynek a meghatározását, ahol munkát keres, a munkaviszony igényelt típusát és a neme meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az önéletrajzban kizárólag az adott álláskereső döntésén múlik.

Az önéletrajz létrehozásához az önéletrajz-adatbázisban regisztrálnia kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak.

Jogalap

Személyes adatainak kezelése az önéletrajz-adatbázisban és azok továbbítása a fenti közös adatkezelők üzleti partnereinek az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulásával történik.

Az önéletrajz-adatbázisban az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja értelmében is kezelhetjük az Ön személyes adatait, azaz jogos érdek alapján az arra vonatkozó értesítés céljából (SMS vagy e-mail üzenet formájában), hogy az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnere érdeklődést mutatott az Ön önéletrajza iránt. Az SMS vagy e-mail üzenetekről való leiratkozást követően többé nem küldünk Önnek elektronikus üzeneteket, és ebből a célból nem kezeljük az Ön személyes adatait.

Az adattárolás időtartama

Az érintett önéletrajzában szereplő személyes adatokat az Internetes oldal segítségével hozzáférhetővé tesszük/átadjuk az üzleti partnereinknek, mégpedig az adatkezeléshez adott hozzájárulás napjától számított 3 hónapig. Az önéletrajzban szereplő személyes adatait a fenti időszak letelte után is tároljuk arra az esetre, ha Ön úgy dönt, hogy ismét hozzáférhetővé teszi az önéletrajzát az üzleti partnereink számára.

Az Internetes oldalon létrehozott fiókba történt utolsó bejelentkezésétől számított 3 év leteltét követően az önéletrajz-adatbázisban szereplő adatokat véglegesen anonimizáljuk, és a továbbiakban kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az érintett írásbeli kérésére az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  köteles véglegesen törölni a személyes adatait.

5.3. Az állásjelentkezésben szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság által nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon történő álláshirdetést is magukban foglalják azzal, hogy az állásajánlatokat a társaságunk üzleti partnerei teszik közzé. Az álláskeresők jelentkezhetnek (válaszolhatnak) ezekre az állásajánlatokra.

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatra küldött válasz a következőket tartalmazza: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a jelentkező végzettségét és nemét (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az állásjelentkezésben kizárólag az adott álláskereső döntésén múlik.

A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése a megfelelő álláshely megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  ebből a célból archiválja az álláskeresők által az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött jelentkezéseit, és azokat továbbítja (átadja) annak az üzleti partnernek, aki az Internetes oldalon meghirdette az adott állásajánlatot.

Jogalap

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság által archivált jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulásával kezelheti ezeket a személyes adatokat.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság üzleti partnerének jogalapja

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnere (aki meghirdette az állást) kizárólag az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott jogalapon kezelheti az álláskereső személyes adatait, a megfelelő alkalmazott megtalálása céljából azzal, hogy az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnere saját maga határozza meg az adatkezelés jogalapját. Például az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az álláskereső az egyik fél. Az álláskereső az Internetes oldalon keresztül elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerének, aki meghirdette az állásajánlatot, az önéletrajzát és annak mellékleteit, az Internetes oldalon pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az üzleti partner kezelje a személyes adatait annak érdekében, hogy bekerüljön az adott üzleti partner további kiválasztási eljárásába, ill. álláskeresői adatbázisába. Az álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján járul hozzá az üzleti partner által végzett adatkezeléshez.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  nem gyűjt személyes adatokat az üzleti partnere megbízásából. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az álláskereső kifejezett hozzájárulása alapján gyűjti és adja át a személyes adatokat az üzleti partnerének. Valamely állásajánlat meghirdetésekor az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  és az állásajánlatot meghirdető üzleti partner is önálló adatkezelőnek minősül, ezért a személyes adatok megszerzése után önállóan és a saját nevükben járnak el az álláskeresővel szemben. Ez nem érinti az álláskereső mint érintett azon jogát, hogy mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolja az Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. Az érintett az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre adja az adatkezelési hozzájárulását az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. A 3 év leteltét követően a személyes adatokat anonimizáljuk, a továbbiakban pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az említett időtartam alatt az álláskeresőnek lehetősége van használni (megtekinteni, újra felhasználni, újra elküldeni stb.) az Internetes oldalon az állásajánlatokra küldött jelentkezéseit. A három év olyan időtartamnak tekinthető, amely alatt várhatóan nem következnek be jelentős változások az álláskereső szakképesítésében. A hároméves időtartam meghatározása az emberierőforrás-kezelés területén szerzett ismereteken és tapasztalatokon alapul. Az álláskeresőnek joga van bármikor - beleértve a fenti hároméves időtartamot - visszavonni az adatkezelési hozzájárulását.

5.4. Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások körébe tartozik az „állásértesítő" létrehozása az Internetes oldalon, amely e-mailben az álláskereső kritériumainak megfelelő állásajánlatokat küld az álláskeresőnek. Az álláskereső az „állásértesítő" segítségével meghatározhatja az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerei által meghirdetett állásajánlatok keresési feltételeit. Ezeket az állásajánlatokat az álláskereső az általa megadott e-mail-címre kapja meg.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett az „állásértesítő" aktiválása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez; a személyes adat - e-mail-cím - kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az adott szolgáltatás nyújtásához.

Az „állásértesítő" létrehozásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes oldalon. Az Internetes oldalon történő regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. Az adatkezelési hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

5.5. Állásajánlat ajánlása ismerősnek

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldal segítségével ajánlani tudják az Internetes oldalon meghirdetett állásokat egy másik személynek. Ezek az állásajánlatok ezt követően az álláskereső által megadott tetszőleges szöveggel és az adott állásajánlatra hivatkozó álláskereső e-mail-címének feltüntetésével kerülnek elküldésre.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett az e-mail elküldése előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez.

Az állásajánlat ismerősnek történő ajánlásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. Az adatkezelési hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

5.6. Beszélgetés az állásfórumon

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldalon működő állásfórumon más álláskeresőkkel is beszélgethetnek. Ez az opció (technikai okokból) csak az Internetes oldalon történő regisztrációt követően érhető el. Az érintett az e-mail-címe megadásával tud regisztrálni az Internetes oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adat - e-mail-cím - kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az állásfórumon való beszélgetéshez.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. A hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

5.7. Referenciák kérése az Internetes oldal segítségével

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők az Internetes oldal segítségével referenciát kérhetnek egy korábbi munkáltatójuktól. Ez az opció (technikai okokból) csak az Internetes oldalon történő regisztrációt követően érhető el. Az érintett az e-mail-címe megadásával tud regisztrálni az Internetes oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztrációja létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adat - e-mail-cím - kezelése technikai szempontból elengedhetetlen a referenciakérés elküldéséhez.

Az adattárolás időtartama

A jelen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálni kell az Internetes oldalon. A regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. A hozzájárulás az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

5.8. Regisztráció az Internetes oldalon

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az álláskeresőnek regisztrálnia kell az Internetes oldalon. Az álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail-cím vagy bejelentkezési jelszó megadásával tud regisztrálni. A regisztráció lehetővé teszi, hogy hozzászólásokat írjon az állásfórumon, referenciát kérjen, állást ajánljon az ismerősének, e-mailben megfelelő állásajánlatokat küldjön, állásra jelentkezzen, önéletrajzot hozzon létre és tegyen közzé az Internetes oldalon.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a regisztráció létrehozása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez.

Az adattárolás időtartama

Az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható, egyébként az Internetes oldalon létrehozott álláskeresői fiókba történő utolsó bejelentkezéstől számított 3 év elteltével megszűnik, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

6. A www.edujobs.sk Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

6.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldalra látogató személy saját döntése alapján felveheti a kapcsolatot az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társasággal a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. A kapcsolatfelvételi űrlap használatához elengedhetetlenül szükséges a következő adatok megadása: név, vezetéknév, e-mail-cím, az üzenet szövege. Az adatkezelés célja a kölcsönös kapcsolattartás biztosítása és a javaslatok, ill. panaszok kezelése.

Jogalap

Az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés a kérelme kezeléséhez szükséges, ezért erre a célra a kifejezett hozzájárulását kérjük. A személyes adatok ezen célból történő megadása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem tudjuk megfelelően kezelni az Ön kérelmét vagy javaslatát. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az adattárolás időtartama

Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, egyébként az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az adatok megszerzésétől számított 3 évig kezeli az Ön személyes adatait. Ezen időszak letelte után töröljük a személyes adatait.

6.2. Az állásjelentkezésben szereplő személyes adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság által nyújtott szolgáltatások az Internetes oldalon történő álláshirdetést is magukban foglalják azzal, hogy az állásajánlatokat a társaságunk üzleti partnerei teszik közzé. Az álláskeresők jelentkezhetnek (válaszolhatnak) ezekre az állásajánlatokra. Az Internetes oldalon közzétett állásajánlatra való jelentkezés a következőket tartalmazza: név, legalább egy elérhetőségi adat (e-mail vagy telefon), mellékelt önéletrajz, esetleg egyéb dokumentumok. A további adatok feltüntetése az állásjelentkezésben kizárólag az adott álláskereső döntésén múlik. A személyes adatok kezelésének célja az érintett mint álláskereső segítése a megfelelő álláshely megtalálásában. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  ebből a célból archiválja az álláskeresők által az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött jelentkezéseket, és azokat továbbítja (átadja) annak az üzleti partnernek, aki az Internetes oldalon meghirdette az adott állásajánlatot.

Jogalap

Az Internetes oldalon meghirdetett állásajánlatokra küldött és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  által archivált jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  kizárólag az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett hozzájárulásával kezelheti ezeket a személyes adatokat.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerének jogalapja.

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnere (aki meghirdette az állást) kizárólag az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott jogalapon kezelheti az álláskereső személyes adatait, a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából. Például az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az álláskereső az egyik fél. Az álláskereső az Internetes oldalon keresztül elküldi az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerének, aki meghirdette az állásajánlatot, az önéletrajzát és annak mellékleteit, az Internetes oldalon pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az üzleti partner kezelje a személyes adatait annak érdekében, hogy bekerüljön az adott üzleti partner további kiválasztási eljárásába, ill. álláskeresői adatbázisába. Az álláskereső saját kizárólagos és önkéntes döntése alapján járul hozzá az üzleti partner által végzett adatkezeléshez. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  nem gyűjt személyes adatokat az üzleti partnere megbízásából. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az álláskereső kifejezett hozzájárulása alapján gyűjti és adja át a személyes adatokat az üzleti partnerének. Az állás meghirdetésekor az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  és az állást meghirdető üzleti partner is önálló adatkezelőként jár el. A személyes adatok megszerzését követően az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  és az Ügyfél önállóan és a saját nevükben járnak el az Álláskeresővel szemben, kivéve, ha az Ügyfél Fiókot hozott létre az Internetes oldalon. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  az Ügyfél megbízásából adatfeldolgozóként kezeli a Fiókon belüli személyes adatokat. Ez nem érinti az álláskereső mint érintett azon jogát, hogy mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolja az Általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait.

Az adattárolás időtartama

Az érintett 3 hónap határozott időre adja az adatkezelési hozzájárulását az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak. A 3 hónap leteltét követően a személyes adatokat anonimizáljuk, a továbbiakban pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel. Az álláskeresőnek joga van bármikor - beleértve a fenti három hónapos időtartamot - visszavonni az adatkezelési hozzájárulását.

6.3. Megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások körébe tartozik az „állásértesítő" létrehozása az Internetes oldalon, amely e-mailben az álláskereső kritériumainak megfelelő állásajánlatokat küld az álláskeresőnek. Az álláskereső az „állásértesítő" segítségével meghatározhatja az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerei által meghirdetett állásajánlatok keresési feltételeit. Ezeket az állásajánlatokat az álláskereső az általa megadott e-mail-címre kapja meg.

Jogalap

Mivel az Általános adatvédelmi rendelet értelmében az e-mail-cím személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett az „állásértesítő" aktiválása előtt az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez; a személyes adat - e-mail-cím - kezelése technikai szempontból elengedhetetlen az adott szolgáltatás nyújtásához. Az „állásértesítő" létrehozásához (technikai okokból) regisztrálnia kell az Internetes oldalon. Az Internetes oldalon történő regisztrációhoz egy tetszőleges bejelentkezési e-mail-címet és bejelentkezési nevet kell megadnia azzal, hogy regisztrációját bármikor törölheti úgy, hogy a regisztráció törlése iránti kérelmet tartalmazó e-mailt küld az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak.

Az adattárolás időtartama

Az adatkezelési hozzájárulás 3 év határozott időre szól, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható.

7. A www.tulu.cz és www.tulu.sk Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

7.1. A tulu online eszköz igénybevétele esetén történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

A tulu online eszköz használata során az ügyfél által megszerzett személyes adatok kezelésére kerülhet sor, ezért az ügyfél mint adatkezelő szerződésben megbízta az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságot, hogy adatfeldolgozóként kezelje a személyes adatokat. Az ügyfél erről köteles tájékoztatni az érintetteket.

A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelőnek az érintettekkel szemben fennálló jogainak és kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés tárgyát az ügyfél segítségével megszerzett személyes adatok képezik.

Az adatfeldolgozó az adatkezelés során köteles betartani az általánosan kötelező adatvédelmi jogszabályokat. Az adatfeldolgozó az ügyfél által megszerzett személyes adatokat kizárólag a szerződésben meghatározott formában, illetve az ügyfél dokumentált utasításainak megfelelően kezeli.

További részleteket az ügyfél és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság között létrejött adatkezelési megállapodásról a www.tulu.sk internetes oldalon közzétett, az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  SK Általános Szerződési Feltételeiben talál.

7.2. DigiSign szolgáltatás - dokumentumok elektronikus aláírása

A tulu online eszköz használata során az ügyfelek a www.tulu.sk internetes oldalon közzétett, az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  SK Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően elektronikusan is aláírhatják a dokumentumokat.  A szolgáltatás nyújtása során az ügyfél által megszerzett személyes adatok kezelése történik. A személyes adatok kezelésének jogalapja az ügyfél mint adatkezelő és az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság mint adatfeldolgozó között létrejött adatkezelési megállapodás. Ezt a szolgáltatást alvállalkozó nyújtja.

8. A www.fizetesek.hu  Internetes oldal látogatása és az azon történő szolgáltatásnyújtás során végzett adatkezelés

8.1. Bérelemzés nyújtása

A www.fizetesek.hu  Internetes oldal látogatói számára egyszerű lehetőség nyílik a Bérelemzés megrendelésére, mégpedig egy rövid online űrlapban megadott munkakörre és régióra vonatkozóan.

Milyen személyes adatokat kérünk Öntől? Miért dolgozzuk fel azokat?

A megrendelés megfelelő teljesítése és a megfelelő minőségű szolgáltatásnyújtás érdekében ismernünk kell az érintett e-mail-címét, lakcímét és nevét, mivel szolgáltatásainkat elektronikus kommunikáció útján nyújtjuk.

A szerződés teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott (pl. adóügyi) határidők lejártáig őrizzük meg.

Ha fizetési módként a kártyás fizetést vagy online fizetési átjárót választotta, a megrendelés befejezését követően átirányítjuk az adott fizetési szolgáltatóhoz. A hozzáférési adatok megadását követően ezen a szolgáltatón keresztül tud fizetni. A befizetés feldolgozása érdekében az összegre vonatkozó adatokat a kiválasztott fizetési szolgáltatónak továbbítjuk. A fizetési szolgáltatók által végzett adatkezeléssel kapcsolatos további részletek a tájékoztató szövegekben találhatók.

8.2. Aktuális bér-összehasonlítás negyedéves küldése

A www.fizetesek.hu  internetes oldal látogatói az online űrlap kitöltésekor az e-mail-címüket is megadhatják. Mivel a Rendelet és a törvény értelmében az e-mail-cím (illetve a kérdőívben megadott további adat) személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a kérelme elküldése előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez (a Rendelet 6. cikke alapján).

Az érintett e-mail-címe az adatfeldolgozó által összeállított bérelemzések negyedéves küldésére szolgál.  A hozzájárulás bármikor visszavonható, egyébként a megadásától számított 1 év elteltével megszűnik, és az e-mail-cím mint személyes adat törlésre kerül.

8.3. A válaszadó munkabérének hosszú távú nyomon követése

A www.fizetesek.hu  internetes oldal látogatói az online űrlap kitöltésekor az e-mail-címüket és a munkabérüket is megadhatják. Mivel a Rendelet értelmében az e-mail-cím (illetve a kérdőívben megadott további adat) személyes adatnak minősülhet, elengedhetetlen, hogy az érintett a kérelme elküldése előtt hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez (a Rendelet 6. cikke alapján).

Az érintett e-mail-címe a válaszadó fizetésének hosszú távú összehasonlítására szolgál.  A hozzájárulás bármikor visszavonható.

9. Az Profesia, spol. s r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  üzleti partnerei által foglalkoztatott személyek személyes adatai

A szolgáltatások igénybevétele során az üzleti partnerek feltüntethetik és átadhatják az általuk foglalkoztatott személyek következő személyes adatait: név, e-mail-cím. Az Általános adatvédelmi rendelet értelmében olyan adatokról van szó, amelyeket az adatkezelő mint az érintettet foglalkoztató munkáltató jogosult átadni a beszállítójának, amennyiben az az érintett munkahelyi, szolgálati vagy megbízatásbeli feladatainak ellátásához szükséges. A személyes adatok továbbítása vagy átadása nem sértheti az érintett önérzetét, méltóságát vagy biztonságát. Ezeket az adatokat legfeljebb az üzleti partner által leadott utolsó megrendelést követő 10 évig kezeljük, ezt követően azokat véglegesen töröljük.

10. Hírlevél (értesítés az újdonságokról)

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Az Internetes oldal látogatói feliratkozhatnak a hírlevelünkre. Hírlevelünket azoknak a személyeknek is elküldjük, akik nem iratkoztak fel rá, de közvetlenül a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban szereztük meg az e-mail-címüket. Az adatkezelés célja az Internetes oldal látogatóinak, ill. az ügyfeleinknek a tájékoztatása a szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságokról. A hírlevélre való feliratkozás és a hírlevelek küldése céljából kezelt adatok köre: e-mail-cím.

Jogalap

A hírlevélküldés céljából történő adatkezelés az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  jogos érdeke alapján történik az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja szerint. A személyes adatok ezen célból történő megadása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, de azok kezelése nélkül nem tudunk Önnek hírleveleket küldeni.

Ha Ön feliratkozott a hírlevelünkre, az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja, vagyis az Ön hozzájárulása.

Ön bármikor leiratkozhat a hírlevelünkről. A hírlevélről való leiratkozást az adott adatkezelés elleni tiltakozásnak tekintjük, amire Ön az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján jogosult.

A hírlevélről való leiratkozás után többé nem küldünk Önnek elektronikus üzeneteket, és ebből a célból nem kezeljük az Ön személyes adatait.

Az adattárolás időtartama

Személyes adatait a hírlevélre való feliratkozás és hírlevélküldés céljából a hírlevélre való feliratkozás időtartamáig vagy a hozzájárulását követő 3 évig tároljuk.

11. Alvállalkozók

A Google Ireland Limited társaság, a Google Cloud Platform szolgáltatás a https://cloud.google.com/terms/ internetes oldalon közzétett Google Cloud Platform Terms of Service értelmében;

Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Málta;

Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, a Bizottság határozata (2021. június 7., hétfő) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről alapján létrejött szerződés, mégpedig az Európai Bíróság (nagytanács) C‑311/18. sz. ügyben 2020. július 16-án hozott ítélete folytán)

Mailjet SAS, 13 - 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.

Quality Unit, s.r.o., Pozsony, Vajnorská 100/A, Szlovák Köztársaság

TOPefekt s.r.o., székhely: 787 01 Šumperk, B. Němcové 767/13, Cseh Köztársaság

Digital Solutions s.r.o., adószám: 25998706, székhely: 530 02 Pardubice, 17. listopadu 203, Zelené Předměstí, Cseh Köztársaság

Via Mobile, s.r.o., 811 06 Pozsony, Mateja Bela 7, Szlovák Köztársaság

12. Cookie-k

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A cookie-k (sütik) olyan kis adatfájlok, amelyek az Internetes oldal használata során töltődnek le a felhasználó készülékére (számítógépére, táblagépére, okostelefonjára stb.). Az adatkezelő az Internetes oldal működésének hatékonyságát követi figyelemmel a cookie-k segítségével. A cookie-k általánosságban nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas információkat, csak egy konkrét készülék böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenes vagy állandó cookie-k, az utóbbiak a böngésző bezárása után is a készüléken maradnak a cookie-ban meghatározott időtartamig.

Ezek az állandó cookie-k az Internetes oldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrzésre kerülhetnek. Az Internetes oldal segítségével gyűjtött információk köre a következőkre terjed ki: a böngésző típusa, az az internetes cím, amelyről a felhasználó az Internetes oldalra lépett, a készüléken futó operációs rendszer, a készülék IP-címe. A relevánsabb hirdetések megjelenítése érdekében egyes cookie-kat harmadik felek - pl. a Google Adsense - reklámrendszerei helyeznek el. Ez a Google-fiók beállításaiban letiltható. Ön a számítógépén beállíthatja a cookie-k letiltását, ilyenkor azonban megtörténhet, hogy nem fogja tudni használni az Internetes oldal bizonyos funkcióit.

A felhasználók jobb tájékozódása és a szolgáltatások személyre szabott prezentálása céljából állandó cookie-kat használunk. Ún. ideiglenes cookie-kat (session cookies vagy munkamenet-cookie-k) is használunk, amelyek a böngésző bezárása után automatikusan törlődnek. Ön beállíthatja a böngészőjében, hogy az tájékoztassa a cookie-k használatáról. Ez biztosítja Önnek a cookie-használat átláthatóságát. Fontos: ha Ön teljesen kizárja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy nem tudja majd igénybe venni az Internetes oldalunk bizonyos funkcióit. Internetes oldalunkon a cookie-k következő öt kategóriáját használjuk: elengedhetetlen cookie-k (necessary cookies), teljesítményt biztosító cookie-k (performance cookies), funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k (functionality / personalization cookies), ideiglenes cookie-k (transient cookies) és célzott hirdetés céljára szolgáló cookie-k (targeting cookies).

Az abszolút elengedhetetlen cookie-kra (necessary cookies) azért van szükség, hogy a látogatók navigálni tudjanak az Internetes oldalon, és használni tudják a funkcióit. Ezek nélkül bizonyos szolgáltatásokat, ill. funkciókat nem tudunk Önnek biztosítani az Internetes oldalon. Ezek a cookie-k a regisztrált felhasználók azonosítására szolgálnak.

Teljesítményt biztosító cookie-k (performance cookies): információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják az Internetes oldalt. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek a látogatók azonosítására szolgálhatnának. A segítségükkel gyűjtött összes információ névtelen.

Funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k (functionality / personalization cookies): lehetővé teszik a látogatóra vonatkozó korábbi információk (például a felhasználónév, nyelv vagy kiválasztott piac) megjegyzését a látogató igényeihez igazodó optimalizált funkciók érdekében. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek hirdetési célokra felhasználható információkat, és nem tudják nyomon követni, hogy Ön hol böngészett az interneten az Internetes oldalunkon kívül.

A funkcionalitást / személyre szabást biztosító cookie-k az Internetes oldal látogatóinak felismerésére szolgálnak. Az Internetes oldalon ideiglenes cookie-kat használunk, amelyek a böngésző bezárása után automatikusan törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k lehetővé teszik számunkra az Ön munkamenet-azonosítójának (session ID) elmentését, amely lehetővé teszi a böngésző különböző lekérdezéseinek hozzárendelését egy közös munkamenethez, hogy azonosítani tudjuk az Ön végberendezését az Internetes oldalunk további meglátogatása alkalmával.

Célzott hirdetés céljára szolgáló cookie-k (targeting cookies): ezek a cookie-k a hirdetések még konkrétabb személyre és érdeklődési körre szabására szolgálnak; elhelyezésük a hirdetési hálózatok internetes oldalain az Internetes oldal üzemeltetőjének hozzájárulásával történik. Azonosítják, ha a felhasználó az Internetes oldalra látogat, és ezt az információt más szervezetnek, például reklámcégeknek továbbítják.

A marketingcélú cookie-k az Internetes oldalra látogató felhasználó preferenciáinak nyomon követésére szolgálnak a hirdetések célzása érdekében, vagyis a marketing és reklámértesítések megjelenítésére (beleértve a harmadik felek weboldalait) az adott preferenciáknak megfelelően.

Jogalap

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk Önt, hogy a cookie-k segítségével történő adatkezelés az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja értelmében az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  jogos érdeke alapján (elengedhetetlenül szükséges cookie-k) vagy az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja értelmében az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik (különösen a célzott cookie-k, a marketingcélú cookie-k, a tevékenységet rögzítő cookie-k és a személyre szabott cookie-k).

A cookie-k elutasítása az Internetes oldal konkrét látogatójának szabad akaratán múlik. Ön törölni tudja a cookie-fájlokat, vagy előre be tudja állítani az internetes böngészőjében, hogy utasítsa el a cookie-k fogadását, vagy hívja fel a figyelmét arra, ha valamely szerver cookie-t próbál küldeni Önnek.

Ha Ön az Internetes oldalon tájékoztatás („cookie banner") alapján elfogadja a cookie-k használatát, az érintett cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bek. a) pontja alapján.

Az adattárolás időtartama

A cookie-k segítségével továbbított adatok kezelése kizárólag a használatuk fentiekben leírt céljának eléréséhez szükséges ideig történik. Ha a cookie-k által továbbított adatokra már nincs szükség, ezeket azonnal töröljük.

13. Bővítmények (pluginok)

Internetes oldalunk az alábbi közösségi portálok bővítményeit tartalmazza:

„Facebook" (Facebook Inc, székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA),

További információk: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„YouTube" (YouTube LLC, székhelye: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),

További információk: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn" (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). További információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Ezeket a szolgáltatásokat az említett társaságok („adatkezelők") nyújtják. Az adott szolgáltatások által a közösségi bővítményeken keresztül továbbított adatok alapján a szolgáltatás szükség esetén képes bejelentkeztetni Önt a fiókjába. Az adatkezelők valamely közösségi portálján történő bejelentkezést követően az adatkezelők azonnal hozzá tudják rendelni az Internetes oldal látogatását az Ön profiljához.

A közösségi bővítmények használatakor az adott információk szintén közvetlenül az adatkezelők szerverére kerülnek továbbításra és elhelyezésre. Ezek az információk a közösségi portálon is közzétehetők, és megjelenhetnek az Ön kapcsolatai alatt. Ha szeretné megakadályozni az Internetes oldalunk segítségével gyűjtött adatok ilyen jellegű azonnali hozzárendelését a profiljához, ki kell jelentkeznie az adott szolgáltató fiókjából, mielőtt az Internetes oldalunkra látogat. Az adott szolgáltatás által gyűjtött adatok köréről, az adatgyűjtés céljáról, az adatok további kezeléséről és ilyen jellegű felhasználásáról közvetlenül az adott adatkezelő weboldalán közzétett adatkezelési tájékoztatóban talál információkat.

14. Az érintettek jogai

Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és az Általános adatvédelmi rendelet 15-22. és 34. cikke szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:


 • az adatkezelés céljai;
 • az adott személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettkategóriák, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaság törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Profesia, spol. s r.o., LMC s.r.o., LMC Poland Sp. z o.o.  társaságnak adott adatkezelési hozzájárulások mindegyike visszavonható. Erre vonatkozó igényét kérjük, a következő e-mail-címre küldje: [email protected].

A felügyeleti hatósági feladatokat a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR) látja el. Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2023. 01. 01. napján lép hatályba.
DreamJo.bs Zrt.

Mennyit keresnek mások?

Ingyenes személyre szabott fizetési összehasonlítás.

Hasonlítsa össze bérét