logo

Általános üzleti feltételek

A Profesia, spol. s r. o. társaság által a www.platy.sk internetes oldalon nyújtott Bérelemzésre vonatkozó Általános Üzleti Feltételek

Általános rendelkezések

 1. A Profesia, spol. s r. o. társaság (székhely: 811 09 Bratislava, Pribinova 19, cégjegyzékszám: 35800861, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, bejegyz. sz.: 22949/B; a továbbiakban: Üzemeltető) a www.platy.sk internetes oldal (a továbbiakban: Internetes oldal) üzemeltetője, illetve az Internetes oldalon nyújtott online bérelemzések (a továbbiakban: Bérelemzés) szolgáltatója.
 2. Az Üzemeltető kiadja a jelen Általános Üzleti Feltételeket (a továbbiakban: ÁÜF), amelyek az Üzemeltető és a megrendelő jogait és kötelezettségeit szabályozzák a Bérelemzés nyújtása és igénybevétele során. Jelen ÁÜF az Üzemeltető és a Megrendelő közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az Üzemeltető és a Megrendelő közötti szerződéses jogviszony pedig a Bérelemzésre vonatkozó megrendelés Üzemeltető általi visszaigazolása pillanatában jön létre.
 3. A Bérelemzés (ill. annak kimenete) kizárólag a Megrendelő tevékenységére vonatkozó, saját célú tájékoztatására szolgál. A Megrendelő a Bérelemzés alapján szerzett adatokat nem továbbíthatja harmadik személyek felé sem ellenérték fejében, sem anélkül, azokat a rendeltetésüktől eltérő célra nem használhatja fel, és nem teheti lehetővé az adatok más személyek általi, a rendeltetéstől eltérő célra történő felhasználását. A Megrendelő a Bérelemzés kimeneteit az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem töltheti fel az internetes oldalaira, nem használhatja fel a kiadványaiban, továbbá semmilyen módon nem másolhatja vagy sokszorosíthatja a termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából. Az Üzemeltető az előző mondat szerinti hozzájárulás megadását visszautasíthatja, különösen akkor, ha a hozzájárulás megadása az Üzemeltető megalapozott véleménye szerint károsíthatná az Üzemeltető jó hírnevét.

A Bérelemzés természetes személyek - nem vállalkozók részére történő, Internetes oldalon keresztüli nyújtása

 1. Az Internetes oldal látogatói számára egyszerű lehetőség nyílik a Bérelemzés megrendelésére, mégpedig egy rövid online űrlapban megadott állásra és régióra vonatkozóan.
 2. Az Internetes oldal látogatója a megrendelés megerősítése előtt megadja az e-mail címét. Az Internetes oldal látogatója megrendelését a „Megrendelés" gombra kattintva erősíti meg.
 3. A Bérelemzés előrefizetéssel vásárolható meg. A megrendelt Bérelemzés kifizetését követően a Bérelemzést a Megrendelő által megadott e-mail címre küldjük el.
 4. A Megrendelő a Bérelemzés árát a megrendelés megerősítését követően TrustPay, CardPay, PayPal, vagy a Platbamobilom.sk keresztüli SMS-fizetés útján fizetheti ki.
 5. A fentiek szerinti Bérelemzést kizárólag természetes személyek - nem vállalkozók vehetik igénybe. Az adóügyi bizonylat az általános forgalmi adóról szóló Tt. 222/2004. sz. törvény (a későbbi előírások értelmében) a Megrendelő kérésére kerül kiállítására.
 6. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Bérelemzés kimeneteinek felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért. Az Üzemeltető fokozott erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a Bérelemzés kimenetei megbízható, helyes és reprezentatív adatok alapján kerüljenek feldolgozásra, ami azonban nem garantálja a Bérelemzés abszolút pontosságát és teljességét. A Bérelemzés kizárólag statisztikai jellegű elemzésnek minősül.


A Bérelemzés jogi személyek és természetes személyek - vállalkozók részére történő, Internetes oldalon keresztüli nyújtása

 1. A Megrendelőnek bármilyen szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell az Internetes oldalon. A regisztrációra a Bérelemzés megrendelése során kitöltött megrendelőlap kitöltésével kerül sor. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd; a bejelentkezési nevet és jelszót a Megrendelő által megadott e-mail címre küldjük el. A Megrendelő köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat harmadik személyek felé tilos továbbítania.
 2. Az Üzemeltető további Bérelemzései az online fiókon keresztül rendelhetők meg, kivételes esetekben a Megrendelő írásbeli (levél, e-mail) vagy telefonos megrendelése alapján.
 3. A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
  • A megrendelő kereskedelmi nevét és/vagy jogi formáját;
  • A Megrendelő számlázási címét, esetleg a levelezési címét;
  • A Megrendelő cégjegyzékszámát, adószámát és/vagy közösségi adószámát;
  • A Megrendelő elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail);
  • A megrendelt szolgáltatás típusát;
 4. A Megrendelő kapcsolattartási e-mail címére a megrendelés elküldését követően egy visszaigazolást küldünk (a megrendelés elfogadása). Az Üzemeltető által visszaigazolt megrendelés kötelező érvényű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. Az Üzemeltető a megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.
 5. A Bérelemzés ára az Internetes oldalon a Bérelemzés megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerint kerül meghatározásra.
 6. Az Üzemeltető a számlát (adóügyi bizonylatot) általában a Bérelemzés Megrendelőnek történő nyújtását követően állítja ki. Amennyiben a szerződés eltérően nem rendelkezik, a számla fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 nap. Az Üzemeltető a megrendelt Bérelemzést indokolt esetben csak a megrendelt Bérelemzés árának kifizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja a Megrendelőt.
 7. A Megrendelő a megrendelt Bérelemzés árát köteles az Üzemeltető részére készpénz nélküli átutalással időben és rendesen kifizetni, mégpedig az Üzemeltető által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára. A Megrendelő a számlát az Internetes oldalon elérhető online fizetési rendszereken keresztül is kiegyenlítheti (TrustPay, CardPay, PayPal).
 8. Abban az esetben, ha a Megrendelő a számla fizetésével késedelembe esik, az Üzemeltető késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke minden késedelmes nap után az esedékes összeg 0,1%-a, a további szolgáltatásnyújtást pedig a számlázott összeg kifizetéséig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő több mint 30 napos késedelembe esik, az Üzemeltető az adott követelést az Üzemeltetővel együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei az Üzemeltető követelésébe kerülnek beszámításra.
 9. A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat, amelyek korlátozhatnák az Üzemeltető Megrendelővel szembeni követelésére vonatkozó igényét, a Megrendelő köteles írásban érvényesíteni az Üzemeltető felé, mégpedig a számla kézbesítésétől számított 7 napon belül.
 10. Az Üzemeltető csak abban az esetben térít vissza pénzösszegeket a Megrendelőnek, ha azok esetenként meghaladják a 0,50 EUR-t.


Közös rendelkezések

 1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Bérelemzés kimeneteinek felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért. Az Üzemeltető fokozott erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a Bérelemzés kimenetei megbízható, helyes és reprezentatív adatok alapján kerüljenek feldolgozásra, ami azonban nem garantálja a Bérelemzés abszolút pontosságát és teljességét. A Bérelemzés kizárólag statisztikai jellegű elemzésnek minősül.
 2. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és a harmadik személyek esetleges igényeiért.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bérelemzés (ill. annak kimenete) szerzői alkotásnak minősül, és Szerzői jogi védelem, ill. a külföldön hatályos egyéb hasonló előírások védelme alatt áll. Az Üzemeltető rendelkezik a szerzői alkotások felhasználásához szükséges érvényes engedélyekkel vagy az érintett személyek (szerzők vagy a szerző tulajdonjogait gyakorló alanyok) hozzájárulásával, ill. a szerzői jogról szóló törvény szerint közvetlenül gyakorolhatja a szerző tulajdonjogait, vagyis hozzájárulást adhat az ilyen alkotás minden további felhasználására vonatkozóan. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Bérelemzés kimenetének részét képezheti az Üzemeltető vagy más személy által létrehozott adatbázis, amely szerzői jogi védelem alatt áll.
 4. A Bérelemzést megrendelő személy panaszt tehet az Üzemeltetőnek felróható okból keletkező hibára. A Megrendelő a Bérelemzés statisztikai jellegére való tekintettel nem kifogásolhatja a Bérelemzés kimeneteinek tartalmi oldalát. A panasztétel határideje a hiba Megrendelő általi megállapítása vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap. A Megrendelő írásban tehet panaszt, mégpedig postai úton az Üzemeltető címén vagy e-mailben az [email protected] címen.
 5. Az elektronikus kommunikációról szóló Tt. 351/2011. sz. törvény 62. §-a értelmében (a későbbi előírások szerint) a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus elérhetősége az Üzemeltető és az Üzemeltető üzleti partnereinek termékeit vagy szolgáltatásait érintő közvetlen marketingcélokra kerüljenek felhasználásra.
 6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen ÁÜF módosítására és kiegészítésére, a módosításokról pedig az Internetes oldalon való közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt a módosítások hatálybalépési dátumának feltüntetésével együtt. Az új ÁÜF hatálybalépésével az eredeti ÁÜF hatályukat vesztik.
 7. A szerződésben és/vagy az ÁÜF-ben nem szabályozott viszonyok tekintetében a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.
 8. A Szerződés jelen ÁÜF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁÜF-kel szemben. Az ÁÜF vagy azok részének hatálya kizárólag a szerződő felek szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki.


Jelen ÁÜF 2013. 11. 05-én lépnek hatályba.Milyenek a fizetések

Ingyenes személyre szabott fizetési összehasonlítás.

Hasonlítsa össze bérét