logo

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a fizetesek.hu szolgáltatásaira vonatkozóan


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF") dokumentum a Profesia spol. s r.o. (székhelye: 811 09 Bratislava, Pribinova 19.; cégjegyzékszáma bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, bejegyz. sz.: 22949/B: 35800861; adószáma: SK2020280933; képviseli: Mgr. Ivana Molnárová vezérigazgató önállóan; e-mail címe: [email protected]; a továbbiakban: „Profesia") által a www.fizetesek.hu elérésű honlapon (a továbbiakban: „Honlap") nyújtott online bérelemzések (a továbbiakban: „Szolgáltatás") igénybevételére létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

A Szolgáltatás technikai alapját képező szoftver-infrastruktúra tulajdonosa és a Szolgáltatás számára a tárhely szolgáltatója:

név: Profesia, spol. s r. o.;
székhely/telephely: 811 09 Bratislava, Pribinova 19, Szlovák Köztársaság;
cégjegyzékszám: 35800861 bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: Sro, bejegyz. sz.: 22949/B;
elérhetőség, e-mail cím: [email protected];
további tevékenység: a Szolgáltatás technikai nyújtása, a bérelemzések elvégzése, adatok és jogosultságok kezelése, a Szolgáltatásra vonatkozó technikai panaszok kezelése és kivizsgálása
(a továbbiakban: „Profesia").

1. A Szolgáltatás tárgya

1.1. A Profesia interneten elérhető fizetés- és bérösszehasonlítási, -elemzési szolgáltatást biztosít ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél"; Ügyfél és DreamJo.bs a továbbiakban: „Felek") részére. A Profesia a jelen ÁSZF alapján és az abban foglaltaknak megfelelően vállalja a Szolgáltatás nyújtását. A Profesia a Szolgáltatásait természetes és nem természetes személyek számára is nyújtja.

1.2. A Szolgáltatás eredménye kizárólag az Ügyfél tevékenységére vonatkozó, saját célú tájékoztatására szolgál. A Szolgáltatás kizárólag statisztikai jellegű elemzésnek minősül.

1.4. A Profesia fokozott erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás eredménye megbízható, helyes és reprezentatív adatok alapján kerüljön kialakításra, ami azonban nem garantálja a Szolgáltatás abszolút pontosságát és teljességét.

2. A szerződés létrejötte

Az Ügyféllel kötendő szerződés (a továbbiakban: „Szerződés") létrejöttének és a Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél tudomásul vegye és elfogadja a jelen ÁSZF-ben leírtakat.

A Szerződés a Felek között elektronikus úton, a Honlapon keresztül jön létre magyar nyelven. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Profesia nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.

2.1. Természetes személy Ügyfelek

2.1.1. Ingyenesen elérhető béradatok böngészése pozíció alapján

A Honlapon a fizetési statisztikák egy része ingyenesen böngészhető, kategóriánként és pozíciónként.

2.1.2. Ingyenes fizetés-összehasonlító kérdőív

Az Ügyfél egy több oldalas kérdőív kitöltésével, az általa megadott adatok alapján hozzájuthat egy részletes fizetési elemzéshez. Az Ügyfél által megadott adatokat a Profesia statisztikai célra használja fel.

Az Ügyfél e-mail-címe a Profesia által feldolgozott fizetésösszehasonlítás negyedéves gyakorisággal való kézbesítésére szolgál. Az e-mail cím kezelésére vonatkozó hozzájárulás az annak megadásától számított 1 év elteltével megszűnik, kivéve, ha az Ügyfél hosszabb időre adja meg önkéntes hozzájárulását.

2.1.3. Plus Bérjelentés megvásárlása

A Honlapon az Ügyfél számára egyszeri díjfizetéssel megvásárolható a Plus Bérjelentés, mely egy adott pozíció fizetési statisztikáit személyreszabottan, az Ügyfél által megadott adatokkal összevetve tartalmazza (a továbbiakban: „Plus Bérjelentés"). A természetes személy Ügyfelek a Honlapon egy rövid online űrlap kitöltésével egy megadott állásra és régióra vonatkozóan tudják megrendelni a Szolgáltatást. Az Ügyfél a megrendelés megerősítése előtt megadja a nevét, címét és e-mail címét, majd megrendelését a „Megrendelés" gombra kattintva erősíti meg. A Profesia köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Profesia-hoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltatás előrefizetéssel vásárolható meg, a Szolgáltatás díjának megfizetését követően a Szolgáltatás eredményét az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi meg a Profesia. A Szolgáltatás díja a Honlapon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerint kerül meghatározásra.

A Szolgáltatás díját az Ügyfél a megrendelés megerősítését követően fizetheti ki.

A Szolgáltatás díjára vonatkozó számla az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelően kerül a Profesia által az Ügyfél részére kiállítására.

2.2.      Nem természetes személy Ügyfelek

A nem természetes személy Ügyfélnek bármilyen Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell a Honlapon. A regisztrációra a Szolgáltatás megrendelése során kitöltött megrendelőlap kitöltésével kerül sor. Az Ügyfél a megrendelőlap kitöltésével saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd; a bejelentkezési nevet és jelszót az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi el a Profesia. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat harmadik személyek felé tilos továbbítania.

A Profesia további Szolgáltatásai az online fiókon keresztül rendelhetők meg, kivételes esetekben az Ügyfél írásbeli (levél, e-mail) vagy telefonos megrendelése alapján.

A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- az Ügyfél cégnevét;

- az Ügyfél számlázási címét, esetleg a levelezési címét;

- az Ügyfél cégjegyzékszámát, adószámát és/vagy közösségi adószámát;

- az Ügyfél elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail, kapcsolattartó neve és emailcíme);

- a megrendelt Szolgáltatás típusát.

Az Ügyfél kapcsolattartási e-mail címére a megrendelés elküldését követően egy visszaigazolást küld a Profesia (a megrendelés elfogadása). A Profesia által visszaigazolt megrendelés kötelező érvényű, és kizárólag a szerződő Felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. A Profesia a megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.

A Szolgáltatás díja a Honlapon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális árjegyzék szerint kerül meghatározásra, amely megtalálható itt: https://www.fizetesek.hu/paylab#pricelist.

A számla (adóügyi bizonylat) a Szolgáltatás Ügyfélnek történő megküldését követően kerül kiállításra. A számla fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 nap, vagy az a határidő, ami a számlán feltüntetésre kerül. A Profesia indokolt esetben a megrendelt Szolgáltatást csak a megrendelt Szolgáltatás díjának megfizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja az Ügyfelet.

Az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás teljes díját köteles a Profesia részére banki átutalással határidőben megfizetni, a Profesia által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára. Az Ügyfél a számlát a Honlapon elérhető online fizetési rendszereken keresztül is kiegyenlítheti.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a Szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, a Profesia a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult, a további szolgáltatásnyújtást pedig a kiszámlázott összeg kifizetéséig felfüggesztheti. Amennyiben az Ügyfél több mint 30 napos késedelembe esik, a Profesia az adott követelést a vele együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei az Ügyfelet terhelik.

A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat az Ügyfél köteles írásban előterjeszteni a Profesia felé a számla kézbesítésétől számított 7 napon belül, az alábbi elérhetőségen: [email protected].

A Profesia csak abban az esetben térít vissza pénzösszeget az Ügyfélnek, ha annak összege esetenként meghaladja a 100,- Ft-ot, azaz száz forintot.

A Profesia a beszedett és levont szolgáltatási díjról számlát állít ki, és azt az Ügyfél részére megküldi, akár e-számla formátumban.

3. Az ÁSZF módosítása, adatváltozás

3.1. A Profesia jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A tervezett módosítás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal a változásokat a Honlapján közzéteszi.

3.2. A Profesia a 3.1. pontban foglalt értesítési határidőt nem alkalmazza az ÁSZF azon módosításaira, amikor az ÁSZF módosítása új Szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Ügyfél által fizetendő szolgáltatási díj vagy más díj változik meg.

3.3. Az Ügyfél az értesítési és számlázási adatokban bekövetkezett változást köteles a Profesia-nak az adatváltozást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, beazonosítható adatokkal bejelenteni. Az adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, Ügyfelet ért károkért a Profesia nem tartozik felelősséggel, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.

4. A Szerződés megszűnése és megszüntetése

4.1. Az Ügyfél az alábbi esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (Ügyfél általi rendkívüli felmondás): a) a Profesia a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi b) a Profesia a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést az Ügyfél írásbeli felszólítása ellenére 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) a Profesia ellen bírósági végzés alapján csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

4.2. A Profesia az alábbi esetekben jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni (a Profesia általi rendkívüli felmondás): a) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi; b) az Ügyfél a Szerződés rendelkezéseit megszegi, mely szerződésszegés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, és a szerződésszegést Szolgáltató erre vonatkozó felhívásától számított 3 (három) napon belül sem orvosolja; c) az Ügyfél akadályozza vagy veszélyezteti a Profesia szoftverének rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Ügyfél eszközéről vagy eszköze irányában támadás valósul meg; d) az Ügyfél bármilyen jogsértő tartalmat juttat a Profesia szoftverébe e) az Ügyfél a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, vagy bármilyen jogellenes magatartást tanúsít; f) a Szolgáltató rendelkezésére álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Ügyfél a Szerződés megkötése vagy a Szolgáltatás igénybevétele céljából a Profesia-t lényeges körülmény - így különösen a személyes/cégadatok - vonatkozásában megtévesztette.

4.3. A Felek a Szerződés felmondását írásban, elektronikus úton közlik a másik Féllel. A felmondás tartalmazza a felmondás indokát, a felmondási időt és a felmondási idő lejártának napját.

4.4. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén az Ügyfél nem mentesül a felmondás időpontját megelőzően, és az azt követően keletkező esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól. A Szerződés megszűnéséig felmerülő díjakat az Ügyfél köteles megfizetni.

4.5. Amennyiben az Ügyfél a határozott időre megkötött Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt nem rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy amennyiben a határozott időre megkötött Szerződést a Profesia rendkívüli felmondással szünteti meg, úgy a Profesia követelheti a határozott időtartamból még hátralévő időszak után járó díjakat is egy összegben megfizetni.

4.6. Ha a természetes személy Ügyfél fogyasztónak minősül, akkor az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatás díjának beérkezését követően a Profesia azonnal megkezdi a teljesítést, és az Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogát elveszíti. Nem illeti meg a felmondási jog a fogyasztónak minősülő Ügyfelet, mert az általa megrendelt Szolgáltatást egyértelműen az Ügyfél személyére szabta a Profesia, továbbá a Szolgáltatás eredménye nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5. Panaszkezelés

5.1. A Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés és egyéb panasz Szolgáltató felé írásban tehető az alábbi elérhetőségen: [email protected].

5.2. A Profesia a hibabejelentést és egyéb panaszt kivizsgálja, és annak eredményéről elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfelet.

5.3. A Szolgáltatásra vonatkozó technikai panaszok kezelését és kivizsgálását a Profesia végzi az alábbi elérhetőségen: [email protected].

5.4. Az Ügyfél a Szolgáltatás statisztikai jellegére való tekintettel nem kifogásolhatja a Szolgáltatás eredményének tartalmi oldalát. A Szolgáltatás jellegéből fakadóan az Ügyfél a Szolgáltatás kicserélését nem igényelheti, és a hibát maga nem javíthatja ki, vagy mással nem javíttathatja ki.

6. A felelősség korlátozása és kizárása

6.1. A Profesia nem vállal felelősséget a Szolgáltatás eredményének felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért. A Profesia nem felel, többek között, a Szolgáltatásnak az alábbi okokból bekövetkező fogyatékosságáért: a) a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; b) a Szolgáltatás helytelen, nem szakszerű vagy nem rendeltetésszerű használata miatt; c) a Szerződésben foglalt kötelezettségek vagy jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt; d) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

6.2. A Profesia nem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén köteles az Ügyfelet írásban haladéktalanul értesíteni annak várható időtartamáról, és a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére gyakorolt hatásáról. A Profesia nem felelős továbbá a) ha a Szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel; b) a Szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt; c) a Szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, ha azt más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered, különösen az Internet szolgáltatás szüneteléséből, túlterheltségéből, üzemzavarából vagy egyéb hibájából eredő szünetelés miatt.

7. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

7.1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást igénybe venni és megfelelő célra használni az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

7.2. Az Ügyfél a regisztrációkor és megrendeléskor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, és ezek valódiságáért teljes körű felelősséget vállal. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Profesia a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében nyújtja. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, az Ügyfelet ért károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kárának megtérítését.

7.3. Az Ügyfél jelszava hozzáférést biztosít az adataihoz és az általa igénybe vett Szolgáltatáshoz. Az Ügyfél felel a jelszó titokban tartásáért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a Szolgáltatást, az ilyen használatért az Ügyfelet terheli a felelősség.

7.4. Az Ügyfél felel a Szolgáltatás felhasználása során a nevében eljáró személyek magatartásáért. Az Ügyfél eljárása során a jogszabályokat köteles betartani, így különösen nem sértheti a Profesia jó hírnevét és köteles tisztességes üzleti magatartást tanúsítani.

7.5. Az Ügyfél a Szolgáltatás alapján szerzett adatokat nem továbbíthatja harmadik személyek felé, azokat a rendeltetésüktől eltérő célra nem használhatja fel, és nem teheti lehetővé azoknak más személyek általi, a rendeltetéstől eltérő célra történő felhasználását. Az Ügyfél a Szolgáltatás eredményét a Profesia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem töltheti fel az internetes oldalaira, nem használhatja fel a kiadványaiban, továbbá semmilyen módon nem másolhatja vagy sokszorosíthatja a termékei és szolgáltatásai értékesítése céljából. A Profesia az erre vonatkozó hozzájárulás megadását megtagadhatja, különösen akkor, ha a hozzájárulás megadása a Profesia megalapozott véleménye szerint veszélyeztetheti a Profesia jó hírnevét.

7.6. A Szolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközök rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről az Ügyfél gondoskodik. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a Profesia felé, ha az eszközeiről kiinduló kártékony program fertőzése az Ügyfél adatain túlterjedő kárt okoz.

8. A Profesia jogai és kötelezettségei

8.1. A Profesia a Szolgáltatáshoz való hozzáférést ingyenesen vagy díjfizetés ellenében nyújtja.

8.2. A Profesia a szoftverbe feltöltött adatok, dokumentumok, fájlok megőrzése érdekében mindent megtesz, ami tőle elvárható, de azok tartalmát nem ellenőrzi, azért felelősséget nem vállal. Az esetleges üzemhibákból fakadó adatvesztések kapcsán a Profesia minden felelősséget kizár.

8.3. A Profesia a kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót saját felelősségére vehet igénybe. Az alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha az adott ügyben maga járt volna el.

8.4. A Profesia működése során betartja a rá vonatkozó hatályos jogszabályokat.

9. Szellemi tulajdon

9.1. A Profesia szellemi tulajdonának minősül az általuk kifejlesztett vagy alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, -ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, továbbá a Szolgáltató üzleti titkai, és minden egyéb, értéket képviselő, bizalmas és titkos információi.

9.2. A Szerződés az Ügyfél számára használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet nem keletkeztet a Profesia szellemi tulajdonára nézve. Az Ügyfél a szoftver forráskódjainak felhasználására nem szerez jogosultságot.

9.3. Az Ügyfél a Profesia szellemi tulajdonát: a) nem adhatja bérbe vagy kölcsönbe, nem terhelheti meg, zálogosíthatja el, és nem forgalmazhatja; b) nem adhatja azt át harmadik félnek, és nem biztosíthat hozzáférést harmadik fél részére; c) nem változtathatja azt meg, és nem járulhat hozzá annak megváltoztatásához; d) nem készíthet róla másolatot, és nem járulhat hozzá másolat készítéséhez vagy annak forgalmazásához; e) nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti a Profesia szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát; f) a Profesia szellemi tulajdonát nem fordíthatja vagy fejtheti vissza, szedheti elemeire, és egyébként sem próbálhatja annak forráskódját megszerezni; továbbá g) nem távolíthatja el, módosíthatja vagy írhatja felül a Profesia szellemi tulajdonán feltüntetett vagy annak használata során feltűnő copyrightot, védjegyet vagy egyéb, szellemi tulajdonra utaló megjelölést.

9.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás eredményének részét képezheti a Profesia vagy más személy által létrehozott és a Profesia tulajdonában is álló adatbázis, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Az Ügyfél köteles a Profesiat kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely jelen 9. pont megsértéséből származik.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A jelen ÁSZF és a Szerződés értelmezésében, továbbá az azokban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

10.2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek és a Szerződésből származó vitáikat békés úton rendezik.

10.3. Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, hogy az egymás tevékenységével kapcsolatosan megismert, megszerzett vagy bármilyen más módon birtokukba került, különösen tevékenységüket, gazdasági, jogi és pénzügyi helyzetüket érintő, nyilvánosságra még nem került adatokat, tényeket vagy bármely más információt üzleti titokként, bizalmasan kezelik, harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, és harmadik személy számára nem teszik hozzáférhetővé. Nem minősül jelen rendelkezés megszegésének, ha valamely Fél a jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette, vagy az adattulajdonos az információ felfedéséhez előzetesen írásban hozzájárult.

10.4. Ha a Szerződés elektronikus úton történő értesítést határoz meg, az alatt e-mailt kell érteni. Az e-mailben való értesítés esetén az e-mail feladásának napját követő munkanapon az értesítés kézbesítettnek tekintendő.

10.5. Ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, az Ügyfélhez intézett írásbeli értesítést a megrendelés vagy regisztráció során megadott e-mail címére kell megküldeni.

10.6. Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos szövege a Profesia Honlapján érhető el.

10.7. A mindenkor hatályos ÁSZF itt érhető el: https://www.fizetesek.hu/tos.


2022. július 01.


Profesia spol. s r.o.

Mennyit keresnek mások?

Ingyenes személyre szabott fizetési összehasonlítás.

Hasonlítsa össze bérét